Okazje cenowe

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 


§1 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.looktook.pl (zwanego
dalej: Sklepem) jest ICD
Sp. z o. o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-
300), przy ul. Radlińskiej 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000175328 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy, NIP: 647-230-86-88, REGON: 278090810; e-mail: biuro@looktook.pl, tel. +
48324591020 (zwana dalej: Sprzedawcą).


§2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
2. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży
3. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży towaru zawartą na odległość (w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego), na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§3 Zakup
1. Klient może dokonać zakupu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem
Sklepu.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny na stanie Sklepu. W
przypadku braku danego Towaru na stanie Sklepu lub niemożności zrealizowania zamówienia z
innego powodu, Klient zostanie powiadomiony o problemach z realizacją zamówienia.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne, uniemożliwia złożenie zamówienia.
4. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jak również rozpoczęcie
korzystania z newslettera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie jego złożenia na adres poczty
elektronicznej.
6. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze podawane są w
złotych polskich i są cenami brutto. Jeżeli nie zaznaczono inaczej to ceny Towarów nie
uwzględniają kosztów dostaw a także innych kosztów.
7. Podany czas wysyłki przy Towarze należy traktować jako orientacyjny. W wyjątkowych
sytuacjach może ulec zmianie, co nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.
8. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności i dostawy z dostępnych na stronie
internetowej Sklepu opcji.
9. W zależności od wybranej opcji zapłaty, realizacja zamówienia może zostać rozpoczęta dopiero
po otrzymaniu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
10. W przypadku braku odbioru zamówionego Towaru przez Klienta, Sprzedawca ma prawo
dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu kosztów przesyłki.
11. Do czasu zapłaty Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
12. Wyprzedaż obejmuje jedynie dostępny Towar z oferty Sklepu znajdujący się w zakładce:
„Wyprzedaż” na stanie Sklepu.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku całkowitego
wyprzedania danego Towaru.
14. Towar zakupiony z wyprzedaży nie podlega reklamacji, zwrotowi ani wymianie.
15. Wyprzedaż nie łączy się z innymi promocjami chyba, że zaznaczono inaczej.


§ 4 Reklamacje
1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów
Sklep ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia). W stosunku do Klientów będących
Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem w formie pisemnej
na adres: Graczyk i Wspólnicy sp. z. o. o. Wodzisław Śląski (44-300), ul. Radlińska 68 lub
elektronicznie za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj: Formularz reklamacyjny
na e-mail: biuro@looktook.pl. Złożenie reklamacji w innej formie lub na inny adres (pocztowy,
elektroniczny) nie oznacza skutecznego zgłoszenia reklamacji.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności na
rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym, wymienić Towar na
wolny od wad lub udzielić rabatu.


§ 5 Odstąpienie
1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, może w terminie 14 dni
odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej
decyzji np. poprzez oświadczenie złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
biuro@looktook.pl lub przy użyciu formularzu odstąpienia od umowy, dostępnego tutaj:
Formularz odstąpienia. Przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na inny adres (pocztowy,
elektroniczny) nie oznacza skutecznego odstąpienia od umowy.
3. Konsumentowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep
informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
5. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do
Sprzedawcy.
6. Koszty przesyłki oraz inne koszty transakcji nie podlegają zwrotowi.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego ją otrzymał. W
przypadku gdy przesyłka była dostarczona za pobraniem, zwrot płatności w inny sposób, niż na
rachunek bankowy może spowodować pomniejszenie kwoty zwrotu o koszty operacji
finansowej (np. przekazu).
9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w
odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia.

10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w
odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§ 6 Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Polityka prywatności dostępna jest tutaj: Polityka Prywatności.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania
sporów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl